กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมพิศ แดงประยูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสกุลดี คุณโทถม

นางเบญจา บุญฤทธิ์

นางสุรีย์ แสงนาค

นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่าย

นางบุษกร แสงพงษ์

นางสาววาสิฏฐี สีงาม