กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัทลี สังขวร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจงถนอม แสวงนิล

นางเรวดี ผูกเกษร

นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ครู คศ.2

นางจันทิมา ปกป้อง

นางสาวจารุวรรณ ไม้เที่ยง
ครูผู้ช่วย

นายธนโชติ ทองพิมล