กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจันทิมา ปกป้อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจารุวรรณ ไม้เที่ยง
ครู คศ.1

นางสาวสิดี เปี่ยมศิริมงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา แก้วคงวงษ์
ครูผู้ช่วย