กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ ร.ต.กิจสุเมธ แก้วพรหม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจงถนอม แสวงนิล

นางเรวดี ผูกเกษร

นางสาวน้ำฝน ทองคำ

นางจันทิมา ปกป้อง

นางสาวกัทลี สังขวร

นายธนโชติ ทองพิมล