กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุบล เปลี่ยนทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา เสนาพันธ์

นางนภาดา รวมสุวรรณ

นายสมชาย มีสุวรรณ

นางปราณีต ชงกรานต์ทอง

นางสาวชลลดา อ่อนพันธ์ุ

นางสาวกานติมา ท้วมทอง