กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย มีสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุบล เปลี่ยนทอง

นางวาสนา เสนาพันธ์

นางนภาดา รวมสุวรรณ

นางปราณีต ชงกรานต์ทอง

นางสาวชลลดา อ่อนพันธ์ุ
ครู คศ.1

นางสาวกานติมา ท้วมทอง
ครู คศ.1