กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันศิริ สมบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายถนอม เปลี่ยนทอง

นางพรพักตร์ เปี่ยมศักดิ์

นายสุวัฒน์ แดงประยูร

นางสาวรดา จันทร์หอม

นางสาวสุกัลย์ เจริญกุล

นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์พร สมงาม
ครู คศ.1