กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิชัย ก่ำกระโทก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารีวรรณ ทองคำมาก
ครู คศ.3

นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์
ครู คศ.3

นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่ม
ครู คศ.1

นางกรรณิการ์ สีลาด
ครู คศ.1

นางสาวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง
ครูอัตราจ้าง