กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารีวรรณ ทองคำมาก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัญญา จันทนา

นางสาวธนพรรณ เขมะชิต

นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่ม

นางกรรณิการ์ สีลาด