เจ้าหน้าที่

นางสาวพิมญาดา เกตุเตียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นางสาวจริยา สุ่มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายธนโชติ ทองพิมล
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา