คณะผู้บริหาร

นายบรรจบ เฉลยมรรค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอุษา ลือสมุทร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
เบอร์โทร : 0868059119
อีเมล์ : limsomboon00@gmail.com

นายสุวัฒน์ แดงประยูร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0817805007
อีเมล์ : suwat077@yahoo.co.th