กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
2 แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน
3 การพัฒนาทักษะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
4 การพัฒนาทักษะการแปลงหน่วยการวัดความยาว
5 การใช้สื่อการสอนและการเสริมแรงในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
6 การสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7 การใช้สื่อการสอนและการเสริมแรงในวิชาคณิตศาสตร์
8 เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2