ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (อ่าน 153) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี" เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 111) 23 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 189) 22 ก.ย. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (อ่าน 223) 10 ก.ย. 63
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (อ่าน 169) 10 ก.ย. 63
การจัดซื้อ จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 187) 03 ก.ย. 63
การจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 221) 30 มี.ค. 63
การจัดซื้อ จัดจ้างหนังสือเรียนประจําปีการศึกษา 2563 (อ่าน 209) 30 มี.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 394) 14 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง (อ่าน 446) 14 มี.ค. 63
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 674) 09 ต.ค. 62
การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 573) 09 ต.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2560 (อ่าน 5) 04 มิ.ย. 61
บทความทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 21) 19 มี.ค. 61
แจ้งการเปลี่ยน Facebook ใหม่ของโรงเรียน (อ่าน 1412) 06 พ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1593) 30 พ.ค. 60
ติดตามข่าวสารงานจักสาน บ้านครูอ๊อด ได้ที่... (อ่าน 2326) 26 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1983) 30 มิ.ย. 59