เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
ผู้เรียน เป็นบุคคลสำคัญอันดับแรกที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้บรรลุผลดังนี้
         1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
         2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์
         3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
             3.1  รัก ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
             3.2  ซื่อสัตย์ สุจริต
             3.3  มีวินัย
             3.4  ใฝ่เรียนรู้
             3.5  อยู่อย่างพอเพียง
             3.6  มุ่งมั่นในการทำงาน
             3.7  รักความเป็นไทย
             3.8  มีจิตสาธารณะ
         4. ผู้เรียนมีทักษะทางการจัดการและทักษะพื้นฐานทางอาชีพ
         5. คุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม
  
ครู เป็นบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนและพร้อมที่จะสร้างโอกาสให้ผู้เรียนบรรลุตามความคาดหวังของโรงเรียน จึงต้องทำให้
         1. ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของผู้เรียน
         2. ครูมีทักษะในการสอนแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
         3. ครูใช้สื่อประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม
         4. ครูใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
         5. ครูมีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าของโลก
         6. ครูมีบุคลิกภาพดีและมีสุขภาพแข็งแรง
         7. ครูมีสวัสดิการที่ดี
         8. ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 
โรงเรียน  เป็นองค์กรที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความสำคัญที่จะต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง คือ
         1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ
         2. โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
         3. โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน และชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
         4. โรงเรียนเป็นผู้นำและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอื่นในการจัดการศึกษา
         5. โรงเรียนร่วมกิจกรรมชุมชน บริการชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน