พันธกิจ
พันธกิจ
         1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนมีคุณภาพ โดยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์
         2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
             2.1 คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักที่จะเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ รับผิดชอบในการกระทำของตนเอง
             2.2 คนเก่ง มีวิสัยทัศน์ ทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สื่อสารใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
             2.3 คนมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีบุคลิกภาพดี
         3. ผู้เรียนมีทักษะทางการจัดการและทักษะพื้นฐานทางอาชีพ
         4. คุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม
         5. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
         6. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ
         7. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ชื่นขมของสังคม โดยมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม
         8. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ